Cephalosporins

Cephalosporins

  1. Ceftriaxone Sodium Sterile I.P
  2. Ceftriaxone Sodium (Bulk Non-Sterile)I.P
  3. Cefotaxime Sodium I.P
  4. Cefoperazone Sodium (Sterile) I.P